REFERENDUMPRAHA7

Tento web byl již 5 let vypnutý.

 1. Na začátku účastníci referenda slíbili, že na těchto stránkách vše najdeme.
 2. Stránky znovu otvíráme, protože chceme vědět, kam se příběh posunul.
 3. Víme jistě, že 8 let vedení radnice pod Prahou sobě dospělo do bodu kontroly.

Co to je referendum?

Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je jedním z institutů přímé demokracie.

Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo hlasovat v místním referendu konaném na celém území hlavního města Prahy, jehož předmětem jsou záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy, za podmínek stanovených zákonem.

Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem.

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích § 124 – Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy.

Kauza Čapí hnízdo bratrů Čižinských, aneb jak postavit nejdražší radnici v republice a ještě se za to nechat pochválit.

Proč Čapí hnízdo?

Pokud ve volbách uspěje Praha sobě, tak všechny materiály k soudu pro porušení podmínek REFERENDA bude předkládat Praha sobě, což je úplně stejný střet zájmů jako v případě kauzy Čapího hnízda.

Zachraňte Prahu 7, příběh bratrů Čižinských končí, ale příběh Prahy 7 teprve začíná. Hlasujte ve volbách, ale vynechte Prahu sobě.

24. 6. 2022

Kontrola Ministerstva vnitra nad průběhem vypořádání závazků s konaného referenda městské části Praha 7. Žádost o rozhodnutí souladu s výkonem samostatné působnosti obce s výsledky referenda v rámci dozoru a §128 a kontroly §129 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.

Kontrola finančního úřadu pro podezření z porušení rozpočtové kázně a neoprávněnému nakládání s finančními prostředky.

Vyzýváme všechny kandidáty, zastupitele Praha sobě z let 2014 a 2018, aby stáhli svou kandidaturu až do ukončení šetření všech podnětů REFERENDAPRAHA7!!!

PRAHA SOBĚ

Říjen 2014 začíná vládnout na Praze 7 PRAHA SOBĚ.

Platné referendum mizí ze zřetele a nové vedení se začíná vlastní cestu.

Radnice pod vedením Praha sobě rozmělňuje všechny otázky a jejich realizaci si vykládá po svém.

Místní referendum v Městské části Praha 7 rozhodlo o těchto otázkách:

 1. Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7 (včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků?

NESPLNĚNO. Včetně polikliniky a všech ostatních sídel, které si Praha Sobě vymyslela jsou nyní náklady převyšující 536 milionů Kč. Celkové náklady v souladu s referendem tedy přesáhly částku 500 mil. Kč.

 1. Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7?

NESPLNĚNO.

 1. proces byl zrušen referendem, ale neexistuje k tomu žádné usnesení
 2. definované sídlo radnice zrušeno nikdy nebylo
 3. nové výběrové řízení je pouze na část sídla radnice, které známe v ulici U Průhonu 38
 4. preference vlastního pozemku se neuskutečnila a koupil se dům za 95 milionů Kč

Sídlo bylo zpracováno komisí na 25 jednáních a nové výběrové řízení nezohlednilo ani komisi ani pozemek určený pro Prahu 7.

 1. Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnotícími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7?

NESPLNĚNO. Ekonomická výhodnost nikdy nebyla žádným usnesením přijata, tedy není jasný výsledek.

V tuto chvíli je úřad na 7 adresách, dopravní dostupnost je tedy významně horší než dříve. Ekonomická výhodnost neproběhla. Praha 12 s novou radnicí v roce 2021 má třetinové náklady.

 1. Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?

NESPLNĚNO. Soutěž proběhla pouze na jednu z adres, tedy nesplněno.

Skutečnost 2022

Návrh prošetření příslušnými úřady (Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí) pro vypořádání dopadů referenda na Praze 7.
Vzhledem ke skutečnosti, že posledních 8 let vede radnici pan Čižinský a nezávislý kandidáti pod peticí Praha sobě, žádáme a doporučujeme pozastavení výkonu funkce až do vypořádání. Důvodem je střet zájmů, kde úřad podléhá vedení politikům.

Zásadní selhání

Poslední usnesení rady a zastupitelstva k referendu je v roce 2012 před konáním samotného referenda. Zvolení zástupci úřadu neměli žádnou potřebu vypořádat otázky a dopady jednotlivých oblastí. V roce 2010 byla založena pracovní skupina, která na 25 jednáních definovala potřeby úřadu. Stejně tak tyto materiály dodnes nebyly vypořádány. Pracovní skupina skončila v roce 2012, ale její práce byla řádně dokončena. Technická specifikace pro potřeby úřadu plně reflektovala zadání nejvyššího kontrolního úřadu pro své sídlo. Materiál definoval zcela jasně potřeby ve vztahu k samotné systemizaci a případně dalším organizacím. V posledních letech se zprovoznila poliklinika, kterou stávající vedení města nezahrnuje do těchto potřeb. Kulturní centrum s univerzitou třetího věku se doposud neobnovilo. Nyní po 10 letech je konečně čas na kontrolu, protože poslední faktura se zaplatila v roce 2021. Dříve taková kontrola nebyla možná.